We onderbreken de zomersluiting voor onze Midsummer Sales! Mis deze kans niet!

Mijn winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg

Ondernemingsgegevens

Algemene bepalingen

Prijs

Aanbod

Online aankopen

Levering

Eigendomsvoorbehoud

Sancties voor niet-betaling

Garantie

Herroepingsrecht/Retourrecht

Privacy

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

GALY SPORT Klantendienst

Wijziging voorwaarden

Bewijs

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

De verstrekte informatie op de site (zowel prijs als producteigenschappen) is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De uitgever van deze site alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Alle vermelde prijzen en taxen zijn adviesprijzen inclusief BTW (en eventueel geldende recupel bijdragen).

Ondernemingsgegevens
GALY SPORT BV
Uitbatingsadres: TECHNOLOGIESTRAAT 11 – 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM
BE0421.884.078
info@galy.be
02/2155719
Maatschappelijke zetel: FRERE ORBANLAAN 680 – 9000 GENT
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van GALY SPORT, een BV met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Frère Orbanlaan 680, BE0421884078, RPR Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij GALY SPORT. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van GALY SPORT bevestigt de klant uitdrukkelijk de onderhavige (verkoops)voorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld tijdens het afrekenproces.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Vervoerskosten zijn afhankelijk van het artikel en worden vermeld bij aankoop.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. GALY SPORT kan uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveradres in één van deze landen gelegen is en dit leveradres geen postbusadres is. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

GALY SPORT is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GALY SPORT is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GALY SPORT. GALY SPORT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

GALY SPORT is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren of de leveringen te splitsen.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om sommige artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van GALY SPORT. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide leveradres of door de klant opgehaald in de winkel vanaf de datum die GALY SPORT in de bevestigingsmail opgeeft.

De betaling wordt verzorgd door het beveiligde betaalplatform Mollie Payments en de klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:

 • bancontact
 • kredietkaart (VISA, Mastercard,...)

Artikel 5: Levering

De producten worden opgestuurd naar het leveradres dat wordt opgegeven bij de bestelling en weergegeven wordt in de bevestigingsmail. Uiteraard stelt GALY SPORT alles in het werk om de producten binnen een zo kort mogelijke termijn te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen de Klant en GALY SPORT. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal GALY SPORT de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan onze klantendienst.

De Klant kan de bestelde producten ook afhalen bij GALY SPORT in plaats van te laten leveren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van GALY SPORT. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GALY SPORT te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GALY SPORT beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt GALY SPORT zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Indien de klant gelden tegoed heeft van GALY SPORT zijn dezelfde schadebedingen van toepassing.

Artikel 8: Garantie

 • a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 • b. Algemeen
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan GALY SPORT.

  Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht/Retourrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan GALY SPORT mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen na ontvangst van het product.  
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten onze klantendienst binnen de 14 dagen vanaf de levering via een ondubbelzinnige verklaring (vb. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van deze beslissing. Gelieve hiertoe gebruik te maken van het online retourdocument dat u vindt op onze website onder de rubriek ‘mijn bestellingen’.

Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GALY SPORT heeft meegedeeld, zendt de Klant de goederen terug naar GALY SPORT, TECHNOLOGIESTRAAT 11 te 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM of overhandigt ze op dit adres aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (GLS, DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele of deugdelijke en schokbestendige verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld ski's met gemonteerde bindingen.
 • artikelen die snel kunnen bederven of verouderen

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt GALY SPORT zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal GALY SPORT alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GALY SPORT op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan GALY SPORT wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door GALY SPORT geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

GALY SPORT betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Privacy

GALY SPORT verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van GALY SPORT toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van GALY SPORT bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat GALY SPORT uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via onze klantendienst.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.
GALY SPORT respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u ter consultatie, wijziging of verwijdering.
GALY SPORT maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
GALY SPORT houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door GALY SPORT om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: GALY SPORT Klantendienst

De GALY SPORT klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 02/2155719, via e-mail op info@galy.be of per post op het volgende adres TECHNOLOGIESTRAAT 11, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van GALY SPORT. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

GALY SPORT kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Elk geschil zal uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van het arrondissement waarin onze zetel gevestigd is, tenzij wij zelf, optredend als eiser, zouden verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde Rechtbank aanhangig te maken. Dit zal gelden zelfs in geval van tussenvordering of van een beroep op de waarborg of wanneer er meerdere verweerders zijn.